ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
   Företrädare för asylsökande barn
   Guardians for asylum seeking children


Ajankohtaista | ETU ry | Kokoukset | Aineistot | Julkaisut | UKK | Uutisarkisto | Linkkejä | Facebook

Suomeksi | In English


Föreningens mål och verksamhet

ETU rf är en registrerad nationell förening för företrädare till asylsökande barn runt om i Finland. Föreningen följer med och utvecklar den praxis som hör samman med företrädarens uppgifter och verksamhet. Samtidigt förbättrar föreningen företrädarnas förutsättningar att verka i allmänhet och erbjuder företrädarna en möjlighet att komma samman. Ändamålet för verksamheten är att på olika sätt främja barnets bästa för asylsökande barn och flyktingbarn som kommit utan vårdnadshavare.

För att uppnå ändamålen är föreningen aktiv på följande sätt:
• följer med utvecklingen på fältet, lagstiftningen och annan regelstyrning
• lobbar och tar ställning i aktuella frågor genom olika initiativ, utlåtanden och genom nätverksamarbete
• förmedlar kunskap inom området
• befrämjar förverkligandet av en mångsidig och regelbunden utbildning för företrädare och andra som arbetar med minderåriga asylsökande utan vårnadshavare
• ger rådgivning till föreningens medlemmar om företrädarens uppgifter och verksamhet
• samarbetar med myndigheter, föreningar och andra instanser inom områder

Att bli medlem
I ETU rf:s styrelse och bland medlemmarna finns företrädare från olika delar av Finland. Det skulle vara viktigt att möjligast många företrädare ansluter sig till föreningen för att stadga föreningverksamheten, förena krafterna och harmonisera praxisen på olika håll i landet.
Som medlem i föreningen kan godkännas en person som godkänner föreningens ändamål och stadgar och som fungerar eller har fungerat som företrädare i enlighet med lagen om främjande av invandrares integration. Medlemmen bör också förbinda sig till utbildning för företrädare. Som stödmedlem kan godkännas en privatperson eller ett samfund som har rättshandlingsförmåga och som vill stöda föreningens verksamhet.
För en privatperson är medlemsavgiften 20 euro / år. För en stödmedlem är avgiften 100 euro (engångsbelopp)

Bli medlem: Blankett


Presentation: PDF