ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
   Företrädare för asylsökande barn
   Guardians for asylum seeking children


Ajankohtaista | ETU ry | Kokoukset | Aineistot | Julkaisut | UKK | Uutisarkisto | Linkkejä | Facebook

På svenska | In English


Lausunnot

Ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanotossa luovuttava laitoskeskeisyydestä
HTML
Julkaistu 5.1.2015

Lapsiasiavaltuutettu: Yksin maahan tulleiden koulunkäyntimahdollisuuksiin kiinnitettävä huomiota
HTML
Julkaistu 5.1.2015

Amnesty Internationalin lausunto sisaministeriölle lasten sailoon otosta
HTML
Julkaistu 26.6.2012

Lastensuojelun Keskusliiton selvitys edustajajärjestelmästä
HTML
Julkaistu 1.6.2012

ETU ry:n lausunto valtioneuvoston asetus- ja sen perustelujen luonnokseen ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavista palkkioista ja kulukorvauksesta
PDF
Julkaistu 25.1.2012

Lausunto Sisäasiainministeriön asetusluonnokseen ja sen perusteluihin edustajille maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
PDF
Julkaistu 27.9.2011

SPR: Pakolaisten oikeus perheenyhdistämiseen varmistettava
PDF
Katso myös Perheenyhdistämisprosessiin 1.1.2011 ja 1.3.2011 voimaan astuneita muutoksia (alla, Aineistoa)
Julkaistu 9.6.2011

Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston kannanotto hallitusohjelmaan 2011
PDF
Julkaistu 24.5.2011

ETU ry:n lausunto turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluista
PDF
Julkaistu 5.4.2011

ETU ry:n lausunto Sisäasiainministeriölle edustajan toimenkuvaan liittyvästä ohjeistuksesta
PDF
Julkaistu 20.3.2011

Lausunto Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston asettamalle ohjausryhmälle koskien turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelun järjestämistä
PDF
Julkaistu 15.3.2011

Edustajan lausunto; HE 266 / 2010 vp laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
PDF
Julkaistu 15.3.2011

Ohjeistukset ja suositukset

Ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevan lapsen edustaminen - uudistettu ohje 15.12.2014
PDF

Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
PDF

Separated Children in Europe -ohjelman yksintulleita koskevat suositukset
HTML

Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare
PDF

Aineistoa

Alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja
PDF

"Care for Unaccompanied Minors: Minimum standards, risk factors and recommendations for practitioners"
PDF

Core Standards for guardians of separated children in Europe
PDF

Edustajana turvapaikkamenettelyssä - opas alaikäisen turvapaikanhakijan edustajalle
PDF

Hankepankki - Hankepankkiin on koottu terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja kotoutumista edistäviä hankkeita, jotta hankkeita suunnittelevat tai niitä jo toteuttavat löytävät ideoita ja tietoa työnsä tueksi.
HTML

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus
PDF

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (PowerPoint-esitys)
PDF

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
PDF | WORD (sis. www-linkit)

Mielenterveysongelmaisen maahanmuuttajan kohtaaminen ja tukeminen koulutyössä
PDF

Maahanmuuttoviraston myönteinen päätös kiintiöpakolaisen perhesidehakemukseen
PDF

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikölle toimitettavat lääkärinlausunnot
PDF

Maahantulomatkojen kustannusten korvaaminen
PDF

Nuoren oikeus kieleen ja kulttuuriin - Arviointia ja kehittämistä
PDF

Näin täytät henkilötiedustelulomakkeen ja kirjoitat Punaisen Ristin viestin asiakkaasi kanssa -opas
Opas tarjoaa käytännön ohjeita henkilötiedustelulomakkeen täyttämisessä ja tiedustelun onnistumisen kannalta olennaisten tietojen keräämisessä. SPR 2011.
PDF

Ohjaajan psyykkinen tuki ryhmäkodin asukkaille
- Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden tukeminen
Hanna Käkönen, Metropolia, Sosiaalialan koulutusohjelma, opinnäytetyö
PDF

Perheenyhdistämisprosessiin 1.1.2011 ja 1.3.2011 voimaan astuneita muutoksia:
Addis Abeban tilanne: PDF | Nairobin tilanne: PDF

Punaisen Ristin rooli ja tehtävät pakolaisten perheenjäsenten matkajärjestelyissä
PDF

Review of current laws, policies and practices relating to age assessment in sixteen European Countries
Report: PDF | Cover letter: PDF

Turvapaikkamenettely Suomessa
PDF

Yksin maahan tulevien alaikäisten vastaanottoa, palauttamis- sekä kotouttamisjärjestelyjä EU-jäsenmaissa koskeva vertailututkimus
PDF


Nutukka.org
Nutukka-aineisto on tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen opettajille ja nuorten ohjaajille. Aineisto sisältää tuntikuvauksia, oppimateriaaleja ja opetussuunnitelman.
Aineisto on kerätty vuosien 2006-2007 aikana Turun kristillisessä opistossa, Viittakiven opistossa ja Seurakuntaopistossa sekä Turun ja Perniön vastaanottokeskuksissa järjestetyistä pilottiopetuksista.
Euroopan pakolaisrahasto on osallistunut hankkeen rahoitukseen.
www.nutukka.org